DOI: https://doi.org/10.32347/2411-4049.2018.2.23-33

ГІС-оцінка антропогенного впливу в лімнологічних екосистемах Західного Полісся

S.A. Zagorodnya, N.A. Novokhatska, V.O. Okhariev, M.A. Popova, I.V. Radchuk, T.V. Trysnyuk, V.O. Shumeiko, O.V. Atrasevych

Анотація


Наведені результати експедиційних досліджень лімнологічних систем Західного Полісся на основі комплексного використання гідроакустичних методів та інформаційно-аналітичних технологій. Розглянуто методику дистанційного моніторингу евтрофікаційних процесів озер, запропонована концепція інформаційної моделі паспорту озера.

Ключові слова


екологічна безпека; оцінка впливу; лімнологічні системи; евтрофікація; екологічний моніторинг; дистанційні методи зондування Землі; геоінформаційні системи

Повний текст:

PDF

Посилання


Informatyzacija aerokosmichnogo zemleznavstva / V.Y. Ljal'ko, S.O. Dovgyj, O.M. Trofymchuk [ta in.]; NAN Ukrai'ny, In-t geol. nauk, Centr aerokosm. doslidzhen' Zemli [ta in.]. – K. : Nauk. dumka, 2001. – 606 s. (in Ukrainian)

Remote sensing of the environment: an Earth resource perspective / J.R. Jensen. – Prentice Hall, 2000. – 544 p. (in English)

Tehnoekologija: navch. posib. dlja stud. vyshh. navch. zakl. / V.M. Udod, V.V. Trofimovych, O.S. Voloshkina, O.M. Trofymchuk // KNUBA, In-t telekomunikacij i global'nogo informacijnogo prostoru NANU. – K., 2007. – 195 s. (in Ukrainian)

Monitoryng navkolyshn'ogo seredovyshha z vykorystannjam kosmichnyh znimkiv suputnyka NOAA / [O.M. Trofymchuk, V.V. Radchuk, G.Ja. Krasovs'kyj, I.V. Radchuk] // Pid red. S.O. Dovgogo. – K., FOP Ponomarenko Je.V., 2013. – 316 s. (in Ukrainian)

Marynych O. Pro l'odovykovi ta vodno-l'odovykovi formy rel'jefu Ukrai'ns'kogo Polissja / O. Marynych // Nauk. zap. Kyi'v. derzh. un-tu. – 1958. – T. XVII. – Vyp. 1. – S. 115–121. (in Ukrainian)

Nacional'nyj park “Pryp’jat' – Stohid“ // Mizhderzhavni pryrodno-zapovidni terytorii' Ukrai'ny / Pid zag. redakcijeju d.b.n. T.L. Andrijenko, G.V. Parchuk, P.T. Jashhenko – Mizhvidomcha kompleksna laboratorija naukovyh osnov zapovidnoi' spravy NAN Ukrai'ny ta Minekobezpeky Ukrai'ny. – K., 1998 . – S. 67–76. (in Ukrainian)

Rudenko V.P., Trofymchuk O.M. Ukrai'ns'kyj pryrodno-resursnyj potencial: Serija ocinkovyh kartoshem: Ch.2 // K., UINS, 2000. – 186 s. (in Ukrainian)

Information support of conception of environmental safety of water supply and wastewater treatment / [V.I. Mokryy, O.M. Trofimchuk, I.V. Radchuk, V.V. Radchuk, C.A. Zagorodnia, and other] // Water Supply and Wastewater Removal. – Politechnika Lubelska, edited by Henryk Sobczuk, Beata Kowalska. – Lublin. – 2016.– P. 132–145. (in English)

Informacijne zabezpechennja gidroakustychnogo monitoryngu ozer Zahidnogo Polissja / O.M. Trofymchuk, V.I. Mokryj, V.V. Radchuk, I.V. Radchuk, S.A. Zagorodnja // Ekologichna bezpeka ta pryrodokorystuvannja. – 2015. – № 17. – S. 5–14. (in Ukrainian)

Information Technology in Environmental Monitoring for Territorial System Ecological Assessment / [O. Trofymchuk, D. Kreta, M. Myrontsov, V. Okhariev, V. Shumeiko, S. Zagorodnia] // J. Environ. Sci. and Engineering. – 2015. – А4. – Р. 79–84. (in English)

Stryzhak O.Je. Instrumenty informacijno-analitychnogo suprovodu procesiv monitoryngu / O.Je. Stryzhak // Ekologichna bezpeka ta pryrodokorystuvannja – K., 2014. – Vyp. 14. – S. 180–191. (in Ukrainian)


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 S.A. Zagorodnya, N.A. Novokhatska, V.O. Okhariev, M.A. Popova, I.V. Radchuk, T.V. Trysnyuk, V.O. Shumeiko, O.V. Atrasevych

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (онлайн-версії) - 2616-2121
ISSN (друкованої версії) - 2411-4049