Рецензування

Порядок рецензування статей

 1. Редакція приймає до розгляду наукові статті, що відповідають профілю та науково-технічному рівню збірника. Статті, які не відповідають основним тематиці або вимогам видання, можуть бути відхилені на етапі первинного розгляду безпосередньо головним редактором.
 2. Редакція підтримує міжнародні високі стандарти прозорості процесу рецензування, тому практикує «подвійне сліпе» («double-blind») рецензування: автори та рецензенти не знають особистих даних один одного. Попередньо вся особиста інформація авторів вилучається з тексту статті.
 3. Подані до видання статті проходять внутрішнє та зовнішнє рецензування. Внутрішнє рецензування здійснюють члени редакційної колегії видання. Зовнішнє рецензування проводять висококваліфіковані вітчизняні та закордонні науковці та фахівці інших наукових установ, які є провідними спеціалістами у відповідній галузі науки та мають друковані наукові праці за проблематикою статті.
 4. Представлені статті надсилаються для перегляду двом незалежним експертам. Рецензенти отримують реферат статті, після чого погоджуються або відмовляються переглядати цей матеріал. У випадку відмови призначаються інші рецензенти.
 5. Рецензентом не може бути автор або співавтор рецензованої роботи.
 6. До рецензування конкретної статті не залучаються особи, які можуть мати конфлікт інтересів.
 7. Рецензенти, отримавши матеріали та оцінивши їх науковий рівень, заповнюють "Форму для рецензування", де вказують свої зауваження та коментарі.
 8. За результатами проведеного рецензування рецензент надає висновок про можливість публікації рукопису:
  • прийняти подання - подання готове до публікації і приймається без змін;
  • необхідно виправити - приймається, якщо автор врахує вказані зауваження;
  • повернути на повторне рецензування - необхідне доопрацювання і повторне рецензування;
  • відправити в інше видання - за тематикою подання підходить іншому виданню;
  • відхилити подання - подання не задовольняє вимогам видання.
 9. Рецензія повинна бути підписана рецензентом із зазначенням посади, наукового ступеня і вченого звання.
 10. Рецензія надсилається відповідальному секретарю.
 11. Про результати рецензування відповідальний секретар повідомляє автора статті електронною поштою.
 12. Якщо рецензентом надано висновок про доопрацювання статті, відповідальний секретар збірника, за погодженням із головним редактором, надсилає статтю автору на доопрацювання. До листа додається перелік зауважень, запитань, коментарів рецензента. Після доопрацювання автор може подати матеріал повторно, з виконанням усіх процедур подачі матеріалу.
 13. У випадку відхилення статті редколегія направляє автору мотивовану відмову.
 14. Стаття, не рекомендована рецензентом до публікації, до повторного розгляду не приймається.

Ухвалення рішення про публікацю статей

 1. Остаточний висновок щодо публікації матеріалів ухвалює редакційна колегія збірника.
 2. Розділ збірника, до якого буде віднесена стаття, визначається редакцією, узгоджується – головним редактором або його заступником.
 3. Після прийняття рішення про публікацію відповідальний секретар інформує про це авторів статті.
 4. 3 числа статей, які пройшли рецензування та були опрацьовані, відповідальний секретар формує зміст чергового номера збірника, який затверджується головним редактором та рекомендується до друку Рішенням вченої Ради КНУБА.
 5. Відповідальність за порушення авторських прав інших осіб покладається на автора статті.
 6. Відповідальність за достовірність фактів, власних імен, географічних назв, цитат та інших відомостей несуть автори статей.
 7. Якість написання або перекладу (українською або англійською мовами) переглядаються коректорами збірника, проте відповідальність за якість статті несуть автори матеріалу. До статті можуть бути внесені зміни редакційного характеру без згоди автора.
 8. Матеріали, отримані від автора, редакцією не повертаються.

Порядок подання апеляції

 1. Якщо автор статті не згоден з коментарями рецензентів, він має право надіслати звернення до редакційної колегії у форматі «коментарі рецензентів – авторська відповідь».
 2. Цей документ надсилається рецензентам, після чого робоча група увалює рішення щодо можливості опублікування статті. Робоча група може направити статтю для додаткового рецензування іншому рецензентові. Робоча група залишає за собою право на відхилення статті в разі неможливості або небажання автора врахувати зауваження рецензента.
 3. Про будь-яке з ухвалених робочою групою рішень автора статті повідомляють окремо.