Імплементація європейських норм зеленого будівництва в будівельну галузь України

Автор(и)

  • А.М. Савченко Старший викладач кафедри охорони праці та навколишнього середовища Київського національного університету будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8518-968X
  • Т.М. Ткаченко Доктор технічних наук, професор, професор кафедри охорони праці та навколишнього середовища Київського національного університету будівництва і архітектури, Київ, Ukraine http://orcid.org/0000-0003-2105-5951

DOI:

https://doi.org/10.32347/2411-4049.2022.1.31-43

Ключові слова:

зелене будівництво, кліматичні зміни, урбанізовані території, імплементація, адаптація

Анотація

Будівельна діяльність є яскравим прикладом антропогенної діяльності, що не лише шкодить навколишньому природньому середовищу, а часто є причиною руйнування і навіть знищення екосистем. Загрозу несуть всі стадії будівництва від проведення проектно-пошукових робіт до обслуговування вже готової будівлі та її утилізації в кінці житлового циклу. Створюючи додаткове екологічне навантаження, будівельна галузь негативно впливає на здоров’я людей. Замість природних екосистем в результаті будівельної діяльності створюються урбанізовані території – зона суцільної забудови в межах території міста або міської агломерації. Екологічний стан міст можна віднести до глобальних екологічних проблем людства. Прагнення знизити вплив на екологію спонукає шукати шляхи удосконалення, інноваційні методи, новітні технології, безпечні для екології та здоров’я людей будівельні матеріали. Сучасні тенденції впровадження норм «зеленого будівництва» є перспективними для подолання екологічної кризи міст і дають змогу знизити вплив будівельної галузі на стан навколишнього середовища. Для прискорення темпу впровадження аспектів «зеленого будівництва» необхідно провести імплементацію європейських екологічних норм в законодавство України. Запровадження на законодавчому рівні обов’язкової екологічної сертифікації будівель (починаючи з новобудов) є одним із найважливіших кроків в цьому напрямку. За основу можна обрати вже популярні та перевірені часом британську систему міжнародної сертифікації BREEAM, або рейтингову систему для енергоефективних і екологічно чистих будівель LEED (Leadership in Energy and Environmental Design, США), або DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, Німеччина).

Посилання

Rio Declaration on Environment and Development. Retrieved 10.11.2021 from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_455#Text.

About the Basic principles (strategy) of the state ecological policy of Ukraine for the period till 2030. Retrieved 10.11.2021 from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19#Text.

Kryvomaz Т. I., & Savchenko, A. M. (2021). The reducing of construction industry influence on climate change by implementation of green building principles. Environmental Safety and Natural Resources, 37(1), 55–68 [In Ukrainian]. https://doi.org/10.32347/2411-4049.2021.1.55-68.

Torkatyuk, V.I., Weinberg, O.I., & Butnik, S.V. Features of the impact of construction on the environment. Retrieved 12.11.2021 from: http://eprints.kname.edu.ua/29265/1/23.pdf [In Ukrainian].

UN’s Sustainable Development Goals (SDGs). Retrieved 12.11.2021 from: http://un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals.

World Green Building Council (WGBC). Retrieved 12.11.2021 from: http://worldgbc.org.

Impact of construction on the environment Retrieved 13.11.2021 from: https://pidru4niki.com/70557/ekologiya/vpliv_budivnitstva_dovkillya.

Tolbatov, A.V., Lvovich, I.Ya., Orlov, N.M., Preobrazhensky, A.P., Choporov, O.N. et al. (2018). Scientific environment of modern man: Economics, Management, Medicine and Pharmacy, Chemistry, Biology, Agriculture, Geography and Geology: monograph. Odessa: Kuprienko SV [In Russian].

Tolbatov, V.A., Lvovich, I.Y., Preobrazhensky, A.P., Chervony, I.F., Choporov, O.N. et al. (2018). Scientific environment of modern man: Technique and technology: monograph. Odessa: Kuprienko SV [In Russian].

Tolbatov, A.V., Verkhovlyuk, A.M., Ivanova, T.N., Kopey, B.V., Tolbatov, V.A. et al. (2018). Innovative science, education, production and transport: Engineering and technology: monograph. Odessa: Kuprienko SV [In Russian].

The benefits of green buildings. Retrieved 20.11.2021 from https://www.worldgbc.org/benefits-green-buildings.

Better Places for People is WorldGBC's global project to support GBCs. Retrieved 10.01.2022 from http://worldgbc.org/better-places-people.

C40 Cities. Retrieved 10.01.2022 from http://c40.org.

Green Building Council of Australia (GBCA). Retrieved 04.01.2022 from new.gbca.org.au.

Houghtona, A., & Castillo-Salgado, C. Analysis of correlations between neighborhood-level vulnerability to climate change and protective green building design strategies: A spatial and ecological analysis. Building and Environment, 168, 106523 [PMC free article].

International Labour Organisation (ILO). Retrieved 12.12.2021 from http://ilo.org.

Shparik, N.Ya. (2014). Problems of implementation of international legal acts in the ecological legislation of Ukraine. Law and Society, 4, 124-130 [In Ukrainian].

Implementation of environmental commitments under deregulation in the European Union. Experience of best practices for Ukraine. Retrieved 11.01.2022 from: webenvironmentalimplementation2018ua.pdf.

Eurobarobemer, 2014. Retrieved 11.01.2022. from: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_14_2702.

The term green building is meant. What is "green architecture". Design, preparation and construction of land. Retrieved 11.01.2022. from: https://sbk03.ru/uk/termin-zelenoe-stroitelstvo-podrazumevaet-chto-takoe-zelenaya-arhitektura/.

Kulikov, P.M., Zhuravska, N.Y., & Savchenko, A.M. (2020). Modern Possibilities of Management of Technogenic-Natural Systems of Heat-Energy Objects of Industrial and Construction Industry. https://doi.org/10.1007/978-3-030-42939-3_13.

Tkachenko, T. M. (2018). Scientific and methodological bases of increasing the level of ecological safety of urban coenoses by creating energy-efficient technologies of "green" construction (Doctoral dissertation, Kyiv. nat. University of Construction and Architecture) [Abstract]. Retrieved January 24, 2022, from http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%A2$ [In Ukrainian].

Association Agreement between Ukraine, of the one part, and the European Union and its Member States, of the other part. Retrieved 24.01.2022. from: http://www.kmu.gov.ua/docs/Agreement/AA_Body_text.pdf.

Savchenko, A. M. (2020). Implementation of EU environmental standards in the legal framework of Ukraine as an environmental protection technology. In First All-Ukrainian Scientific and Practical Conference with International Participation "Ecology. Environment. Energy Saving" dedicated to the 90th anniversary of the National University "Poltava Polytechnic named after Yuri Kondratyuk" (pp. 210-213) Poltava: NUPP [In Ukrainian].

Law of Ukraine "On Principles of Monitoring, Reporting and Verification of Greenhouse Gas Emissions" of December 12, 2019. № 377-IX. Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 2020, № 22, p.150.

Draft Law "On Prevention, Reduction and Control of Industrial Pollution" Retrieved 24.01.2022 from: https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-shvaliv-zakonoproekt-pro-zapobigannya-zmenshennya-ta-kontrol-promislovogo-zabrudnennya.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-15

Як цитувати

Савченко, А., & Ткаченко, Т. (2022). Імплементація європейських норм зеленого будівництва в будівельну галузь України. Екологічна безпека та природокористування, 41(1), 31–43. https://doi.org/10.32347/2411-4049.2022.1.31-43

Номер

Розділ

Екологічна безпека та основи природокористування