Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Керівництво для авторів

Редакційна колегія приймає оригінальні, без елементів плагіату, раніше не публіковані наукові статті за результатами досліджень оглядово-узагальнюючого, проблемно-дослідницького характеру або з розв’язком конкретної наукової задачі.

До друку в журналі приймаються статті українською та англійською мовами.

Публікація матеріалів безкоштовна.

Стаття приймається на розгляд та передається на внутрішню рецензію тільки за наявності повного пакету супровідних документів:

 • Переклад статті англійською мовою − завірений офіційно (підпис, печатка). Статті, подані англійською мовою неангломовними авторами (у перекладі), мають бути завірені на предмет правильності перекладу у бюро перекладів або на кафедрі іноземних мов чи у відділі міжнародних зв’язків навчального закладу. Розширена анотація англійською мовою повинна бути також завірена печаткою бюро перекладів або погоджена підписом керівника кафедри іноземних мов чи у відділі міжнародних зв’язків.
 • Довідка про автора(ів) (статус: прізвище, ім’я, по-батькові; науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, адреса, посада; контактні відомості: ідентифікатор ORCID, мобільний телефон, електронна адреса).
 • Рецензія (рекомендація до друку) – за підписами профільного (за тематикою статті) доктора або кандидата наук, засвідчена в установленому порядку.
 • Рекомендація до публікації даного матеріалу (витяг з протоколу засідання: кафедри навчального закладу (вченої ради, науково-методичної ради установи) або науково-технічної ради організації, установи за місцем роботи (навчання) автора.
 • Угода (про вільне використання авторського права).

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ

Статті подаються в електронному вигляді файлом Microsoft Word 97-2003 у форматі (*.doc).

Обсяг статті – 10-30 сторінок.

Параметри аркуша: розмір сторінок 17х26 см; поля – 2,0 см з кожного боку; шрифт Times New Roman; розмір основного тексту 11, заголовок 12, анотацій і літератури 10; міжрядковий інтервал – одинарний, абзацний відступ - 0,5 см.

Таблиці слід виконувати в редакторах Ехcel чи Word без заливання. Кожна таблиця має бути надрукована з відповідним заголовком та нумерацією після першого посилання на неї. Ширина таблиць не повинна перевищувати 13,5 см. Всі таблиці мають бути розташовані вертикально!

Формули мають бути виконані в редакторі формул MathType або у вбудованому редакторі рівнянь. Кожна формула набирається як один об'єкт (розмір 11 pt). Формули повинні бути пронумеровані з вирівнюванням нумерації за правим краєм. Використовуйте одиниці Міжнародної системи вимірювань.

Ілюстрації виконуються у Word, мають бути згруповані та являти собою один графічний об'єкт. Штрихові графічні об'єкти, графіки, діаграми виконуються у форматі *.wmf чи *.tiff з роздільною здатністю 300 dрі. Ілюстрація подається включеною (без ОlЕ-зв'язку, кожна ілюстрація - один об'єкт) у текст статті після першого посилання на неї. Кожна ілюстрація повинна мати відповідний підрисунковий підпис та нумерацію. Ширина будь-якої ілюстрації не повинна перевищувати 13,5 см.

Усі елементи тексту у зображеннях (графіках, діаграмах, схемах), якщо це можливо, повинні мати гарнітуру Тimes New Roman, кегль 10 пунктів.

Як зразок оформлення таблиць та рисунків, можна використовувати статті, опубліковані в останньому номері журналу.

Структура статті:

 • шифр УДК;
 • назва статті подається двома мовами (українська, англійська); назва статті повинна коротко інформувати про її зміст, містити не більше 12 слів;
 • відомості про (спів) авторів – прізвище, ім’я та по батькові, вчений ступінь, вчене звання, посада, офіційна назва установи, повна поштова адреса, телефон для зв’язку, електронна адреса, унікальний номер ОRCID кожного з авторів статті (можна зареєструвати ORCID за посиланням); інформація подається двома мовами;
 • анотація (1800-2000 знаків), подається двома мовами. Анотація відображає структуру рукопису і має містити такі обов'язкові елементи:
  • мета дослідження;
  • дизайн / метод / підхід дослідження;
  • результати дослідження;
  • теоретичне значення дослідження (якщо результати дослідження можна застосувати);
  • практичне значення дослідження (якщо результати дослідження можна застосувати);
  • оригінальність / цінність / наукова новизна дослідження;
  • перспективи подальших досліджень / обмеження дослідження.

Текст анотації повинен бути інформативним (не містити загальних слів), оригінальним (не бути калькою україномовної анотації), змістовним (відображати основний зміст статті і результати досліджень), структурованим, компактним, не містити другорядну інформацію, написаний якісною українською та англійською мовами з дотриманням наукового стилю. Анотація має бути зрозумілою без ознайомлення з основним змістом статті.

 • ключові слова двома мовами (4–6 слів (словосполучень), не дублюються в назві статті).

Структура основного тексту статті:

 1. ВСТУП:
  • постановка завдання;
  • аналіз останніх досліджень і публікацій;
  • мета дослідження.
 2. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ (необов’язковий розділ).
 3. МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ (необов’язковий розділ).
 4. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ (виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів).
 5. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (наукова новизна, наукове та практичне значення результатів дослідження, перспективи подальших розробок у даному напрямку).
 6. Подяки (за необхідності) подають після висновків перед бібліографічними посиланнями.
 7. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ дублюють англійською або транслітерують в романському алфавіті за допомогою translit.net і подають відповідно до міжнародного стилю оформлення наукових публікацій APA (American Psychological Association) style.
  • В якості розділових знаків використовують тільки крапку і кому (стандарт АРА); кількість сторінок (діапазон) вказують без їх позначення.
  • Джерела в переліку посилань нумеруються та організовуються у порядку їх згадування в тексті, порядковий номер зазначається у квадратних дужках перед бібліографічним описом.
  • Назви періодичних видань (журналів) наводяться відповідно до офіційного латинського написання.
  • У дужках вказують мову оригіналу джерела, якщо воно не англомовне, наприклад (in Ukrainian), (in Russian) і цифровий ідентифікатор DOI (в разі наявності).
  • Рекомендовано в оглядових статтях не менше 30 джерел, у всіх інших – не менше 15.
  • У списку посилань повинно бути не менше 60% на іноземні джерела (далеке зарубіжжя).
  • У списку посилань неприпустимо використання ГОСТів та загальнонаціональних стандартів.
  • Відсоткове співвідношення самоцитування – не більше 30%.

Для створення списку літератури відповідно до міжнародного стилю оформлення наукових публікацій APA можна скористатися автоматичним генератором посилань.

Приклади оформлення посилань на статті в журналах:

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (2005). Title of article. Title of Journal, vv(n), pp–pp. doi:

Polyakov, V. L. (2016). The calculation of the steady filtration to systematic drainage at the water exchange with the adjacent mediums. ’’Problems оf the Water Supply, Water Overflow аnd Hydraulics”, 27, 291-301 (in Ukrainian).

Telyma, S. V., & Oleynik, E. O. (2012). Numerical-analytic calculations of the vertical drainage in the heterogeneous waterbearing bed. Problems оf the Water Supply, Water Overflow аnd Hydraulics”, 18, 164-176 (in Ukrainian).

Приклади оформлення посилань на книги:

Korzhnev, M. M. (2004). Natural resource basis of the development of society. Kyiv: Publishing and Printing Center "Kyiv University" (in Ukrainian).

Vishnevskii, V. & Kosovets, O. (2003). Hydrological characteristics of the rivers of Ukraine. Kyiv: Nika-center (in Ukrainian).

Відповідальність за достовірність інформації, фактів та інших відомостей, посилань на нормативні акти, цитування та написання власних імен несуть автори публікації.

Редакція залишає за собою право на незначне редагування та скорочення, зберігаючи при цьому головні результати та авторську стилістику.

Редакція може відхилити статтю, якщо:

 • тематика статті не відповідає профілю видання;
 • зміст не відповідає назві статті;
 • стаття написана на низькому науковому рівні;
 • матеріали повністю або частково публікувались раніше в інших виданнях або подані до розгляду редакціям інших журналів;
 • стаття повністю або частково чужа (автор вчинив плагіат);
 • матеріал має рекламний характер;
 • оформлення статті не відповідає зазначеним вище вимогам;
 • відсутній повний пакет супровідних документів.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.