Про журнал

Галузь та проблематика

«Екологічна безпека та природокористування» – збірник наукових праць, метою якого є публікація сучасних досліджень вітчизняних вчених і фахівців в галузях екологічної та цивільної безпеки, математичного моделювання, раціонального природокористування, екологічного управління, використання сучасних інформаційних технологій для моніторингу та захисту довкілля.

Завданнями збірника є:

 • Розвиток вітчизняного наукового потенціалу та інтеграція його у світовий науковий простір.
 • Створення простору якісної публічної комунікації вчених, зокрема якісного донесення результатів їх діяльності до вітчизняної і світової наукової спільноти, а саме: поширення серед науковців та фахівців відомостей про результати досліджень регіональних екологічних проблем та шляхів їх вирішення; передових природоохоронних технологій та цивільної безпеки їх впровадження; використання інформаційних технологій та математичного моделювання в галузі охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №14146-3117 Р від 27.05.2008 р.

Політика відкритого доступу

Збірник «Екологічна безпека та природокористування» дотримується політики відкритого доступу (Open Access).

Усі статті розміщуються безстроково і безкоштовно відразу після виходу номера. Повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових статей журналу представлений на офіційному сайті журналу у розділі Архіви.

Це відповідає визначенню відкритого доступу від BOAI. Ліцензійна політика журналу сумісна з переважною більшістю політик відкритого доступу та архівування матеріалів.

Збірник працює у рамках міжнародної ліцензії Creative Commons Attribution («із зазначенням авторства») 4.0 International (CC BY 4.0).

Періодичність видання

Періодичність видання - раз на квартал. Редакція може прийняти рішення про публікацію парного номера. Кількість парних номерів на рік не може перевищувати двох.

№ випуску Приблизна дата випуску
1 в кінці березня
2 в кінці червня
3 в кінці вересня
4 в кінці грудня

Етика публікацій

Збірник «Екологічна безпека та природокористування» дотримується вимог, встановлених міжнародним Комітетом з етики публікацій (Committee on Publication Ethics – COPE), з якими можна ознайомитися на сайті COPE.

Принципи етики редактора й видавця

 1. Усі надані для публікації матеріали проходять ретельний відбір і рецензуються. Редколегія залишає за собою право відхилити статтю або повернути її на доопрацювання. Автор зобов'язаний допрацювати статтю відповідно до зауважень рецензентів або редколегії. Проте рукописи можуть бути відхилені без рецензування, якщо редактор вважає, що вони не відповідають профілю журналу. При прийнятті рішення про публікацію редакція керується достовірністю поданих даних і науковою значимістю розглянутої роботи, відповідності науковому напрямку та вимогам журналу. Редакція не публікує рукопис, якщо є підстави вважати, що він є плагіатом.
 2. Інтелектуальний зміст рукописів оцінюється незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних поглядів, походження, громадянства, соціального стану чи політичних поглядів авторів.
 3. Неопубліковані дані, отримані з поданих на розгляд рукописів, не використовуються для особистих цілей і не передаються третім особам без письмової згоди автора. Інформація з поданих рукописів залишається конфіденційною і не використовується для отримання особистої вигоди.
 4. Редактор і члени редакції не повинні представляти іншим особам ніяку інформацію, пов’язану з вмістом рукопису, що знаходиться на розгляді, окрім осіб, які беруть участь у професійній оцінці цього рукопису. Після позитивного рішення редактора стаття публікується у журналі та розміщується на відповідних електронних ресурсах.
 5. Відповідно до міжнародного законодавства в частині дотримання авторського права на електронні інформаційні ресурси, матеріали сайту, електронного журналу або проекту не можуть бути відтворені повністю або частково в будь-якій формі (електронною або друкарською) без попередньої письмової згоди авторів і редакції журналу. При використанні опублікованих матеріалів у контексті інших документів потрібне посилання на першоджерело.
 6. Редакційна рада під час процесу публікації надає технічну та інформаційну підтримку користувачам журналу, надаючи авторам докладні інструкції щодо редакційного та видавничого процесу, інформує про час отримання матеріалів та дату публікації видань.
 7. Редакція не залишає без відповіді претензії, що стосуються розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів, а при виникненні конфліктної ситуації вживає всіх необхідних заходів для відновлення порушених прав.
 8. Редакційна колегія швидко реагує на будь-які скарги на роботу журналу і гарантує вирішення проблемних ситуацій, враховує зауваження та пропозиції читачів, авторів та рецензентів про те, як покращити роботу.
 9. Авторам надано докладний опис процесу рецензування, у разі відхилення від описаного процесу редакція зобов'язана надати автору пояснення.
 10. Редакційна колегія визначає критерії оцінки матеріалів і здійснює відбір рецензентів для кожного рукопису.
 11. Надсилає авторам докладні коментарі рецензентів.
 12. Забезпечує, щоб кваліфікація всіх рецензентів відповідала рівню професійного видання і, якщо необхідно, змінює їхню структуру.
 13. Припиняє співпрацю з рецензентами, які надають відгуки низької якості або з постійною затримкою.
 14. Забезпечує справедливість, об'єктивність, неупередженість і своєчасність процесу розгляду.
 15. Редакція залишає за собою право на незначну літературну редакцію і корекцію, зберігаючи авторський стиль. Редактори можуть вносити незначні зміни (фіксуючи невеликі помилки) і уточнювати зміст статей, які покращують його зміст, але істотно не змінюють його структуру в цілому.
 16. Забезпечується конфіденційність матеріалів, що подаються до журналу, під час редакційного та видавничого процесу, враховуючи положення Закону України "Про захист персональних даних" та Загального регламенту захисту інформації.

Принципи етики рецензента

 1. Рукопис, отриманий для рецензування, розглядається як конфіденційний документ, який не можна передавати для ознайомлення чи обговорення третім особам, які не мають на те повноважень від редакції.
 2. Рецензент дає об'єктивну й аргументовану оцінку викладеним результатам дослідження. Персональна критика автора неприйнятна.
 3. Неопубліковані дані, отримані з поданих на розгляд рукописів, не використовуються рецензентом з особистою метою.
 4. Рецензент, який не володіє, на його думку, достатньою кваліфікацією для оцінки рукопису, або якщо він не може бути об'єктивним, зокрема у випадку конфлікту інтересів з автором або організацією, повинен повідомити про це редакцію з проханням виключити його з процесу рецензування даного рукопису.
 5. Рецензент не повинен оцінювати рукопис, з автором або співавтором якого він має особисті або професійні зв'язки, і якщо такі стосунки можуть вплинути на судження про рукопис.
 6. Рецензенти повинні адекватно пояснити й аргументувати свої судження, щоб редактори і автори могли зрозуміти, на чому засновані їх зауваження. Будь-яке твердження про те, що спостереження, висновок або аргумент був вже раніше опублікований, повинне супроводжуватися відповідним посиланням.
 7. Рецензент повинен відмічати будь-які випадки недостатнього цитування авторами робіт інших учених, що мають безпосереднє відношення до роботи, що рецензується; при цьому слід враховувати, що зауваження по недостатньому цитуванню власних досліджень рецензента можуть виглядати як упереджені. Рецензент повинен звернути увагу редактора на будь-яку істотну схожість між даним рукописом і будь-якою опублікованою статтею або будь-яким рукописом, одночасно представленим до іншого журналу.
 8. Рецензент повинен своєчасно надати відгук.

Принципи етики автора наукової публікації

 1. Автор (автори) статті повинен надавати достовірні результати проведених досліджень. Свідоме подання помилкових або сфальсифікованих даних неприйнятне.
 2. Автор повинен гарантувати, що результати дослідження, викладені в поданому рукопису, повністю оригінальні. Запозичені дані мають бути подані з обов'язковим зазначенням автора і першоджерела. Надмірні запозичення, а також плагіат у будь-яких формах, включаючи неоформлені цитати, перефразування або присвоєння прав на результати чужих досліджень, неетичні і неприйнятні.
 3. Необхідно визнавати внесок усіх осіб, які так чи інакше вплинули на хід дослідження, зокрема, в статті мають подаватися посилання на роботи, які мали значення при проведенні дослідження.
 4. Автори статей несуть усю повноту відповідальності за зміст статей і за сам факт їх публікації. Редакція збірника не несе ніякої відповідальності перед авторами і/або третіми особами і організаціями за можливий збиток, викликаний публікацією статті. Редакція має право вилучити вже опубліковану статтю, якщо з'ясується, що в процесі публікації статті були порушені чиїсь права або ж загальноприйняті норми наукової етики. Про факт вилучення статті редакція повідомляє автора, який надав статтю, особі, що рекомендує, та організації, де робота виконувалася.
 5. Автори не повинні надавати до публікації рукопис, що був раніше поданий до іншого видання і наразі розглядається, а також статтю, вже опубліковану в іншому виданні.
 6. Співавторами статті повинні бути вказані всі особи, які зробили істотний внесок у проведення дослідження і які розділяють відповідальність за отримані результати. Серед співавторів неприпустимо вказувати осіб, які не брали участь у дослідженні.
 7. Якщо автор виявить істотні помилки або неточності в статті на етапі її розгляду або після її опублікування, він повинен якнайшвидше повідомити про це редакцію збірника.

Конфлікти інтересів

Неопубліковані матеріали, розкриті в поданій роботі, не повинні використовуватися при будь-якому дослідженні редактора, рецензентів чи будь-якої іншої інформованої особи без письмової згоди авторів. Привілейована інформація або аргументи, отримані шляхом експертного огляду, повинні зберігатися конфіденційно та не використовуватися для отримання особистої або третьої сторони переваг. Редактор та будь-який член редакційної колегії повинні звільнитися від обов'язків розгляду рукописів у разі виникнення будь-яких конфліктів інтересів в результаті спільних, конкурентних або інших зв'язків або зв'язків з будь-яким з авторів, компаній/установ, що мають відношення до рукописів. Редактор повинен вимагати від усіх вкладників розкривати відповідні конкуруючі інтереси. У разі виявлення конкуруючих інтересів після публікації виправлення повинні бути опубліковані. Відмова або вираження занепокоєння можуть бути опубліковані, якщо це необхідно.

Протидія плагіату

Журнал "Екологічна безпека та природокористування" приймає до публікації тільки оригінальні матеріали, статті, які не були опубліковані раніше.

Журнал користується програмним забезпеченням для виявлення текстових запозичень у представлених рукописах: Detector Plagiarist, Antiplagiat, eTXT. Рукописи, в яких виявили плагіат чи текстові запозичення без посилань на першоджерело, відхиляються редакційною колегією до опублікування статті у журналі.

Редакція визначає явище плагіату наступним чином:

Плагіат (англ. plagiarism) – оприлюднення (опублікування), повністю або частково, чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього твору.

Самоплагіат (англ. self-plagiarism) – повторна публікація автором значних за обсягом та ідентичних за формою і змістом своїх же наукових текстів без зазначення факту їх попередньої або одночасної публікації.

Текстовий плагіат – повне або часткове запозичення фрагментів тексту (не видозмінених або модифікованих), що присутній у статях, тезах, звітах, монографіях, рукописах кваліфікаційних робіт, тощо.

Дії, що характеризують процес плагіату:

 • видавання чужої роботи за власну;
 • копіювання слів або ідей іншої особи без посилання на її праці;
 • умисне упущення посилання зі списку джерел;
 • надання невірних даних про джерело (наприклад «бите» посилання);
 • зміна порядку слів зі збереженням загальної структури речення та без посилання на джерело;
 • копіювання великої кількості тексту або ідей із зазначенням посилань на джерела, що в сукупності складають більшу частину статті.

Усю відповідальність за достовірність інформації у статтях, точність назв, прізвищ та цитат несуть автори представлених матеріалів згідно з чинним законодавством України (Закон України «Про авторське право і суміжні права»).

Автори несуть відповідальність також за отримання дозволу на авторське право для відтворення ілюстрацій, таблиць, малюнків, взятих у інших авторів та/або джерел. Дозвіл повинен бути розміщений внизу під кожним елементом.