Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів.
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word (97-2003). Всі формули набрані у редакторі формул Microsoft Equation 3.0.
  • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Текст набраний 11-м розміром кеглю, шрифт Times New Roman, з одинарним міжрядковим інтервалом, полями 2,0 см з кожного боку, із заданим розміром сторінок 17х26 см; анотація і ключові слова мовою статті виділені курсивом; всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу); у тексті на них зроблені відповідні посилання. Ілюстрації, графіки та таблиці повинні обов'язково нумеруватися, мати книжкову орієнтацію і не можуть перевищувати за розміром журнальну сторінку (параметри сторінки 17х26 см з полями 2,0 см).
  • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним нижче у "Керівництві для авторів".
  • Наявність транслітерації посилань.

Керівництво для авторів

Зміст матеріалів, що направляються до редакції, повинен відповідати профілю та науково-технічному рівню збірника. Проблематикою збірника є розгляд питань охорони та раціонального використання атмосферних, водних та земельних ресурсів, застосування сучасних інформаційних технологій для моніторингу та захисту довкілля.

Кожна наукова стаття повинна мати вступ, розділи основної частини та висновки, містити номер УДК, анотацію і ключові слова трьома мовами (українською, російською та англійською). Також трьома мовами подаються реферати до статті.

Наприкінці статті наводиться коротка довідка про авторів, де вказуються прізвище, повне ім’я та по батькові авторів, науковий ступінь, вчене звання, посада, назва підрозділу (кафедри) та організації, особисті дані кожного з авторів (адреса, місто, країна, контактний телефон, e-mail).

Усі представлені в редакцію рукописи проходять ретельне багатоланкове рецензування відповідними фахівцями за профілем статті. Якщо сумарна оцінка рецензентів менша за встановлений поріг, рукописи відхиляються. Автору надсилається відповідне повідомлення. Матеріали, отримані від автора, редакцією не повертаються. Після доопрацювання автор може подати матеріал повторно, з виконанням усіх процедур подачі матеріалу.

Зміст статті та якість написання або перекладу (українською або англійською мовами) переглядаються коректорами збірника, проте відповідальність за зміст та якість статті несуть автори матеріалу. До статті можуть бути внесені зміни редакційного характеру без згоди автора.

Розділ збірника, до якого буде віднесена стаття, визначається редакцією, узгоджується – головним редактором або його заступником.

Остаточний висновок щодо публікації матеріалів ухвалює редакційна колегія збірника.

Електронна версія збірника, включаючи вимоги до подання та керівництва для авторів, міститься в мережі також на сайті бібліотеки КНУБА та на сайті Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України.

Збірник наукових праць «Екологічна безпека та природокористування» в Інтернеті представлений також на сайті Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.