Yakovlev, V. V., Voskoboinick, V. A., Khomicky, V. V., Tkachenko, V. O., Voskoboinyk, O. A., Tereshchenko, L. M., Voskoboinick, A. V., & Bondar, V. V. (2020). Вплив глибини акваторії на вітрові хвилі. Екологічна безпека та природокористування, 36(4), 77–88. https://doi.org/10.32347/2411-4049.2020.4.77-88