(1)
Adamenko, O. M.; Kotarba, M.; Radlowska, K. O.; Mosiuk, M. I.; Omelchenko, V. G.; Bebenek, S.; Khomyn, V. R.; Matyszkiewicz, J. Starunya: From Geological Monument to Nature UNESCO Geopark. esanr 2021, 39, 44-50.