DOI: https://doi.org/10.32347/2411-4049.2018.2.85-94

Онтологічний підхід до опису паспорта водосховища

Y.L. Tikhonov

Анотація


У даній роботі пропонується онтологізований опис екологічного паспорта водоймищ, що дозволяє згрупувати і об'єднати всі необхідні дані в одному документі для вирішення різних екологічних завдань, зокрема для планування екологічних заходів.

Ключові слова


oнтологізований опис; прогнозування; онтограф; екологічний паспорт; моніторинг поверхневих водойм

Повний текст:

PDF

Посилання


Klymenko V.H. Zahalna hidrolohiya: Navchalnyy posibnyk dlya studentiv / Klymenko V.H. – Kharkiv: KHNU, 2008. – 144 c. (in Ukrainian)

Vodna Ramkova Dyrektyva 2000/60/ES. Osnovni terminy ta yikh vyznachennya. – K.: RODECOVERSeau, 2006. – 244 s. (in Ukrainian)

Mokin V.B. Matematychni modeli ta prohramy: monohrafiya. / V.B. Mokin, B.I. Mokin. – Vinnytsya: UNIVERSUM-Vinnytsya, 2000. – 152 s. (in Ukrainian)

Komp'yuteryzovani rehionalni systemy derzhavnoho monitorynhu poverkhnevykh vod: modeli, alhorytmy, prohramy. Monohrafiya / [Mokin V.B., Botsula M.P., Horyachev H.V., Davydenko O.V., Katasonov A.I., Yashcholt A.R.]; pid red. V.B. Mokina. – Vinnytsya: UNIVERSUM-Vinnytsya, 2005. – 310 s. (in Ukrainian)

Palahyn A.V. Ontolohycheskye metody y sredstva obrabotky predmetnykh znanyy / A.V. Palahyn, S.L. Kryvyy, N.H. Petrenko. – [monohrafyya] – Luhansk: yzd-vo VNU ym. V. Dalya, 2012. – 323 s. (in Russian)

Khilchevskyy V.K. Vodopostachannya i vodovidvedennya: hidroekolohichni aspekty: Pidruchnyk. – K.: VPTS "Kyyivskyy universytet", 1999. – 319 s. (in Ukrainian)

Zapolskyy A.K. Vodopostachannya, vodovidvedennya ta yakist vody. – K.: Vyshcha shkola, 2005. – 671 s. (in Ukrainian)

Ochyshchennya stichnykh vod pryrodnymy dyspersnymy sorbentamy: [monohrafiya] / M.S. Malovanyy, I.M. Petrushka; M-vo osvity i nauky, molodi ta sportu Ukrayiny, Nats. un-t "Lviv. politekhnika". – L.: Vyd-vo Lviv. politekhniky, 2012. – 180 s.: il. – Bibliohr.: s. 160-174 (171 nazva). – ISBN 978-617-607-306-2(in Ukrainian)

Mala hirnycha entsyklopediya: u 3 t. / za red. V.S. Biletskoho. – D.: Skhidnyy vydavnychyy dim, 2004–2013. (in Ukrainian)

Vodosnabzhenye y vodootvedenye: Éntsyklopedyya / Otv. red. A.E. Popov. – K.: Lohos, 2002. – 488 s. (in Russian)

Brahynskyy L.P. Vsestoronnyy analyz toksycheskoy opasnosty poverkhnostno-aktyvnykh veshchestv dlya hydrobyontov / L.P. Brahynskyy, L.A. Syrenko // Hydrobyol. zhurn. – 2003. – №6. – S. 115–118. (in Russian)

Krot Yu.H. Yspolzovanye vysshykh vodnykh rastenyy v byotekhnolohyyakh ochystky poverkhnostnykh y stochnykh vod / Yu.H. Krot // Hydrobyol. zhurn. – 2006. – №1. – S. 47–57.

Ostroumov S.A. O byotycheskom ochyshchenyy vody y ékolohycheskoy reparatsyy / S.A. Ostroumov // Syb. ékol. zhurnal. – 2006. – №3. – S. 339–343. (in Russian)

Ekolohichna bezpeka hidrosfery rehionu, ochyshchennya stichnykh vod ta utylizatsiya shlamiv vodoochyshchennya / O.M. Adamenko, L.I. Chelyadyn, V.L. Chelyadyn, M.R. Skrobach // Ékotekhnolohyy y resursosberezhenye. – 2007. – No 5. – S. 68–73. (in Ukrainian)

Fizyko-khimichni osnovy tekhnolohiyi ochyshchennya stichnykh vod. Pidruchnyk / Pid red. A.K. Zapolskoho. – K.: Libra, 2000 – 552 s. (in Ukrainian)


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Y.L. Tikhonov

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (онлайн-версії) - 2616-2121
ISSN (друкованої версії) - 2411-4049